Copyright informatie en Disclaimer

Bepalingen vooraf

 1. De uitgever is de bevoegde uitgever van deze website.
 2. Onder website wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het subdomain haiti.hsquared.be
 3. De webpagina is iedere webpagina van deze website waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met als doel deze disclaimer daarop te laten gelden.
 4. Onder gebruik(en) van deze website wordt verstaan: onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.
 5. Gebruiker / u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
 6. De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, scripts, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van inhoud bedoeld.
 7. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

Disclaimer

 1. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de webpagina.
 2. De uitgever draagt er zorg voor de inhoud van de webpagina regelmatig bij te werken en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De uitgever is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 3. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht
  • door de website of een van zijn webpagina's
  • en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina
  • en voortvloeit uit de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen
 5. De uitgever behoudt zich het recht de website of webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te (laten) veranderen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering van de website of webpagina.
 6. De uitgever behoudt zich het recht de website of webpagina op ieder door hem gewenst moment te (laten) beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beŽindiging van de website of webpagina.
 7. De uitgever is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde websites, webpagina's en bestanden van derden. Koppeling houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring of bekrachtiging van die websites, webpagina's en bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
 10. De uitgever behoudt zich het recht om de toegang tot de webpagina monitoren.
 11. De gebruiker zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. en de kosten die daaruit zijn ontstaan als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik of misbruik van de webpagina of uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen en andere bestanddelen van deze webpagina zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de uitgever of derden toe.
Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitgever de op en via deze webpagina aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Copyright en de pagina 'Mamosa in de media'

De intellectuele rechten van de inhoud van de pagina 'Mamosa in de media' behoren toe aan derden, en wel aan deze vermeld als bron in de titel van ieder individueel artikel.
Bepaalde onderdelen van de inhoud, zoals video en geluidsfragmenten werden overgenomen en op de webruimte van http://haiti.hsquared.be bewaard om deze informatie eenvoudiger aan de gebruiker van deze pagina te kunnen aanbieden.
Ieder bezwaar ivm de inhoud van deze pagna kan aan de uitgever van deze website kenbaar worden gemaakt via het contactformulier, bereikbaar via de sectie 'Contacteer de uitgever' onderaan deze pagina.

Informatie op de website

De uitgever heeft met de grootste zorg de inhoud van deze webpagina samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Indien u, om welke reden dan ook, aanstoot zou nemen aan teksten, foto's of andere elementen van deze webpagina, dan zal deze aanstootgevende inhoud op eenvoudig verzoek gewijzigd of verwijderd worden.

Foto's bij 'Acties voor Mamosa'

Alle foto's horende bij de verschillende acties voor Mamosa, en te bezichtigen op of raadpleegbaar via de pagina 'Acties voor Mamosa', werden ofwel rechtstreeks door de organisatie ofwel via een tussenpersoon ter beschikking gesteld aan de uitgever voor publicatie op de website.
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's, noch voor foto's waarvoor geen goedkeuring voor publicatie op deze website werd gegeven aan de organisatie of de tussenpersoon van de organistaie.
Indien u, om welke reden dan ook, ťťn of meerdere foto's wenst te laten verwijderen van de website, neem dan contact op met de uitgever via het contactformulier, bereikbaar via de sectie 'Contacteer de uitgever' onderaan deze pagina.

Privacy

Door uw bezoek aan onze website wordt geen persoonlijke informatie van u achterhaald. De enige persoonsgegevens die worden verzamelt zijn deze persoonlijke gegevens die u op vrijwillige basis verstrekt, bijvoorbeeld indien u een formulier invult. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft u de uitgever toestemming om uw persoonlijke gegevens op te slaan. tU kunt een aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de uitgever.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

De uitgever kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Contacteer de uitgever

Voor al uw vragen, bemerkingen of medelingen die van toepassing zijn op deze website of webpagina kan u zich richten tot de uitgever via dit contactformulier.